แบบฟอร์มขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากสมาชิกชมรมศิษย์เก่า COSCI

เพื่อนำข้อมูลของท่านไปประชาสัมพันธ์ต่อในช่องทางอื่น ๆ ของ ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Press release form
Maximum upload size: 20MB
Maximum upload size: 50MB
ท่านอนุญาตให้นำภาพและข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่ท่านได้บันทึกลงในระบบไปประกอบการประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่น ๆ ของชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ