กิจกรรม COSCI Festival 2024 :
COSCI Alumni Job Fair 2024

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567
ณ COSCI Digital Space ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
เวลา 09.30 – 16.00 น
แผนที่ : https://goo.gl/maps/wZnJR6RK3Zav56HA7

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า COSCI เข้ามาประชาสัมพันธ์และมองหารุ่นน้อง COSCI ไป “ฝึกงาน” หรือ “ทำงานประจำ” ที่ออฟฟิศของตัวเองแบบ Exclusive พร้อมเสวนาแนะนำนิสิตเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนทำงานจริง รวมทั้งให้นิสิตจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้มีโอกาสปรึกษารุ่นพี่เกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานและการเตรียมตัวสมัครงานสายอาชีพอย่างเป็นกันเอง

สิ่งที่แต่ละหน่วยงานจะได้รับ

 • โต๊ะสำหรับวางสื่อประชาสัมพันธ์ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 6m x ลึก 0.6m x สูง 1m จำนวน 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ 1-2 ตัว (ขึ้นอยู่กับจำนวนทีมงานที่มาร่วมงาน)
 • ป้าย Standee ชนิด PP board ขนาด 7 x 1.7m จำนวน 1 ชิ้น ที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญของบริษัท/หน่วยงาน (โดยทีมงานจะนำข้อมูล ภาพ และตราสัญลักษณ์ไปจัดวางและดำเนินการพิมพ์ให้ ภายใต้ Theme ของกิจกรรม COSCI Festival)
 • อาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่มาเข้าร่วม (หน่วยงานละไม่เกิน 2 ชุด)
 • บัตรจอดรถหน่วยงานละ 1 ใบ (กรุณาระบุความต้องการบัตรในแบบฟอร์ม)
 • แต่ละหน่วยงานสามารถเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์และตกแต่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ได้ (กรุณาชี้แจงรายละเอียดในแบบฟอร์มสมัคร)

การขึ้นเวทีประชาสัมพันธ์

 • ภายหลังการเสวนาวิชาการจบในแต่ละช่วง แต่ละบริษัท/หน่วยงาน สามารถขึ้นเวทีเพื่อประชาสัมพันธ์และบอกข้อมูลต่าง ๆ ได้ตามความสมัครใจ โดยมีระยะ (หากสนใจกรุณาแจ้งให้ทราบในแบบฟอร์มการสมัคร)
 • ทีมงานสมาคมศิษย์เก่าและสโมสรนิสิตวิทยาลัยฯ ถือสิทธิ์ขาดในการจัดลำดับการประชาสัมพันธ์ของแต่ละบริษัท/หน่วยงาน และจะช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังคณาจารย์และนิสิตทุกวิชาเอกที่สนใจเพื่อเข้ามาร่วมรับฟังต่อไป

รายละเอียดอื่น ๆ : ทีมจะกันพื้นที่บางส่วนสำหรับเป็น Private Interview Zone ในกรณีที่นิสิตต้องการปรึกษา สัมภาษณ์ หรือพูดคุยกับตัวแทนบริษัท/หน่วยงานเป็นการส่วนตัว

ตารางกิจกรรม

 • 09.30 – 09.45 น. เปิดกิจกรรมและถ่ายภาพร่วมกัน
 • 10.00 – 11.00 น. กิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการโดยวิทยากรรับเชิญ ช่วงที่ 1 ในประเด็น : วันแรกสำคัญเสมอ รู้ทริกเตรียมฝึกงานแบบตรงปก ตั้งแต่วันยื่นสมัครยันวันฝึกจริง
 • 11.00 – 12.00 น. ช่วงเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงลึกกับนิสิต ช่วงที่ 1
 • 12.00 – 13.30 น. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่วยแนะนำบริษัทให้แก่นิสิตช่วงพักกลางวัน โดยสมาคมศิษย์เก่าและสโมสรนิสิตฯ
 • 13.30 – 14.30 น. กิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการโดยวิทยากรรับเชิญ ช่วงที่ 2 ในประเด็น : ฮีลตัวฮีลใจ ผ่าทางตันในวันที่เหนื่อยใจกับงาน
 • 14.30 – 15.30 น. ช่วงเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงลึกกับนิสิต ช่วงที่ 2
 • 15.30 – 16.00 น. สรุปภาพรวมและปิดกิจกรรม

* ขอความร่วมมือให้แต่ละบริษัท/หน่วยงานอยู่ถึงเวลา 15.30 น. เป็นอย่างน้อย เพื่อสามารถให้ข้อมูลกับนิสิตที่เลิกเรียนคาบบ่าย

Job Fair Profiling Form 2024
Maximum upload size: 516MB
หากไม่มี โปรดกรอกชื่อ-สกุล
หากไม่มี โปรดกรอกชื่อ-สกุล
กลุ่มอุตสาหกรรม (เลือกได้มากกว่า 1 กลุ่ม)
Maximum upload size: 20MB
( แนะนำ PNG ขนาดใหญ่พื้นหลังใส หรือ SVG )
Maximum upload size: 50MB
ขออย่างน้อย 3 รูป

การรับสมัครนิสิตฝึกงาน

การรับสมัครงาน

การประกาศหาผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance)

ผู้มาร่วมงาน คนที่ 1 (ต้องเป็นศิษย์เก่า)

(Link หรือชื่อ Facebook ของท่าน)

ผู้มาร่วมงาน คนที่ 2 (ถ้ามี)

ยืนยันเวลามาร่วมงาน
คำยินยอม เปิดเผยข้อมูล
คำยินยอม บันทึกภาพ
การขึ้นเวทีเพื่อประชาสัมพันธ์
ท่านต้องการสนับสนุนบัตรจอดรถฟรี จำนวน 1 ใบ