กิจกรรม COSCI Festival 2023 : COSCI Alumni Job Fair

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566
ณ COSCI Student Lounge ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
เวลา 09.30 – 15.30 น.
แผนที่ : https://goo.gl/maps/wZnJR6RK3Zav56HA7

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า COSCI เข้ามาประชาสัมพันธ์และมองหารุ่นน้อง COSCI ไป “ฝึกงาน” หรือ “ทำงานประจำ” ที่ออฟฟิศของตัวเองแบบ Exclusive พร้อมเสวนาแนะนำนิสิตเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนทำงานจริง รวมทั้งให้นิสิตจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้มีโอกาสปรึกษารุ่นพี่เกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานและการเตรียมตัวสมัครงานสายอาชีพอย่างเป็นกันเอง

สิ่งที่แต่ละหน่วยงานจะได้รับ

  • โต๊ะสำหรับวางสื่อประชาสัมพันธ์ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 0.6m x ลึก 0.6m x สูง 1m จำนวน 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ 1-2 ตัว
    (ขึ้นอยู่กับจำนวนทีมงานที่มาร่วมงาน)
  • ป้าย Standee ชนิด PP board ขนาด 0.7 x 1.7m จำนวน 1 ชิ้น ที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญของบริษัท/หน่วยงาน (โดยทีมงานจะนำข้อมูล ภาพ และตราสัญลักษณ์ไปจัดวางและดำเนินการพิมพ์ให้ ภายใต้ Theme ของ Co-Fest)
  • อาหารเที่ยงและเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่มาเข้าร่วม (หน่วยงานละไม่เกิน 2 คน)
  • แต่ละหน่วยงานสามารถเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์และตกแต่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ได้ (กรุณาชี้แจงรายละเอียดในแบบฟอร์มสมัคร)

การขึ้นเวทีประชาสัมพันธ์

แต่ละบริษัท/หน่วยงาน จะสามารถขึ้นเวทีเพื่อประชาสัมพันธ์และบอกข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็น รายละ 10 นาที และมีเวลาในการถาม-ตอบ 5 นาที หากนิสิตคนใดสนใจสามารถตามไปติดต่อที่บูธเพิ่มเติมได้ (หากประสงค์จะมี slideshow เพื่อประกอบการบรรยาย กรุณาระบุชี้แจงในแบบฟอร์ม เพื่อทีมงานจะได้ติดต่อประสาน เพื่อขอไฟล์เพิ่มเติมในภายหลัง)
– โดยทีมงานชมรมศิษย์เก่าและสโมสรนิสิตวิทยาลัยฯ จะวางตารางคิวการพูดและประชาสัมพันธ์ไปยังคณาจารย์และนิสิตทุกวิชาเอกที่สนใจเพื่อเข้ามาร่วมรับฟังต่อไป

รายละเอียดอื่น ๆ :
ทีมจะกันพื้นที่บางส่วนสำหรับเป็น Private Interview Zone ในกรณีที่นิสิตต้องการปรึกษา สัมภาษณ์ หรือพูดคุยกับตัวแทนบริษัท/หน่วยงานเป็นการส่วนตัว

ตารางกิจกรรม

09.30 – 09.45 น. เปิดกิจกรรม
09.45 – 10.15 น. กิจกรรมเสวนาเชิงวิชากาช่วงที่ 1
ในประเด็น : “เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน..คิดจะเลือกงานให้ดีต้องมีอะไรบ้าง”
10.15 – 12.00 น. ตัวแทนบริษัท/หน่วยงานที่ 1-7 ขึ้นเวทีประชาสัมพันธ์ตามลำดับ
12.00 – 13.00 น. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่วยแนะนำบริษัทให้แก่นิสิตช่วงพักกลางวัน โดยชมรมศิษย์เก่าอละสโมสรนิสิตฯ
13.00 – 13.30 น. กิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ ช่วงที่ 2
ในประเด็น : “ใจเขาใจเรา..บริษัทคิดอย่างไรก่อนจะเลือกใครไปร่วมงาน”
13.00 – 15.30 น. ตัวแทนบริษัท/หน่วยงานที่ 8-15 ขึ้นเวทีประชาสัมพันธ์ตามลำดับ
15.30 – 16.00 น. สรุปภาพรวมและปิดกิจกรรม