เช็คอินเข้าร่วมกิจกรรม

Event check-in
ใช้อีเมลเดียวกับที่สมัครสมาชิกเว็บไซต์ชมรม