เกี่ยวกับชมรม

ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ก่อตั้งขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเพื่อพัฒนาทักษะ เสริมสร้างความสัมพันธ์ ต่อยอดธุรกิจ และมิตรภาพของสมาชิกในชมรม

วิสัยทัศน์ของชมรม 

ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเป็นสมาคมที่มีความเข้มแข็งของศิษย์เก่า และร่วมสร้างประโยชน์เพื่อศิษย์ปัจจุบันและบัณฑิตที่จบการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าในการงาน ทักษะ และคุณคุณภาพชีวิต

พันธกิจของชมรม

1. เสริมสร้างความสามัคคีและความผูกพันที่ดีระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และคณะฯ
2. ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
3. เชิดชู ช่วยเหลือ เกื้อกูล ศิษย์เก่า 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศิษย์ปัจจุบันและการดำเนินงานของคณะ 
5. ร่วมสร้างประโยชน์เพื่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

คณะกรรมการชมรม

cb1f687cecfe1e225053d273ea585f272_40594260_220123_0

"ยินดีต้อนรับพี่ ๆ น้อง ๆ ศิษย์เก่าทุกคนครับ"

ธุวชิต วิสุทธิสมาน (ดรีม)

ประธาน
ศิษย์เก่าเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

cb1f687cecfe1e225053d273ea585f272_40594260_220123_2

ศุภวัชกร เกษรบัว (โอ๊ต)

รองประธาน
ศิษย์เก่าเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

cb1f687cecfe1e225053d273ea585f272_40594260_220123_1

ธนเดช บุญวราพงค์ (น้ำแข็ง)

รองประธาน
ศิษย์เก่าเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

cb1f687cecfe1e225053d273ea585f272_40594260_220123_3

พงศธร อาชวพงศกร (พงษ์)

รองประธาน
ศิษย์เก่าเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

cb1f687cecfe1e225053d273ea585f272_40594260_220123_4

ธัญธร ตันสกุล (มะปรางค์)

รองประธาน
ศิษย์เก่าเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

cb1f687cecfe1e225053d273ea585f272_40594260_220123_18

อ.ภูมิพัฒน์ ตันสุวรรณรัตน์ (ภูมิใจ)

กรรมการ
ศิษย์เก่าเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

cb1f687cecfe1e225053d273ea585f272_40594260_220123_15

อ.อธิป เตชะพงศธร (แบงค์)

กรรมการ
ศิษย์เก่าสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

cb1f687cecfe1e225053d273ea585f272_40594260_220123_14

พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ (ฮง)

กรรมการ
ศิษย์เก่าเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

cb1f687cecfe1e225053d273ea585f272_40594260_220123_11

ปลายฟ้าลดา ยิ่งวสุพันธ์

กรรมการ
ศิษย์เก่าเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว

cb1f687cecfe1e225053d273ea585f272_40594260_220123_20

อ.สุภฆเณศร์ ชุณหศิริรักษ์ (เณศร์)

กรรมการ
ศิษย์เก่าเอกคอมพิวเตอร์เพื่อสารสื่อสาร

cb1f687cecfe1e225053d273ea585f272_40594260_220123_19

อ.พัดชา อิทธิจารุกุล (แนน)

กรรมการ
ศิษย์เก่าสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

cb1f687cecfe1e225053d273ea585f272_40594260_220123_17

อ.ทิพภาวรรณ พลล่องช้าง (แนน)

กรรมการ
ศิษย์เก่าเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

cb1f687cecfe1e225053d273ea585f272_40594260_220123_13

ปณิชา เมธาวิชิตชัย (พีช)

กรรมการ
ศิษย์เก่าเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ

cb1f687cecfe1e225053d273ea585f272_40594260_220123_12

อภิญญา วรพฤกษ์ (แอม)

กรรมการ
ศิษย์เก่าสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

cb1f687cecfe1e225053d273ea585f272_40594260_220123_10

ชาญวุฒิ ตั้งชัยธนภัทร

กรรมการ
ศิษย์เก่าเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

cb1f687cecfe1e225053d273ea585f272_40594260_220123_9

ตะวัน มณีอินทร (พลีส)

กรรมการ
ศิษย์เก่าเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

cb1f687cecfe1e225053d273ea585f272_40594260_220123_8

ต้นน้ำ พิพัฒนมงคล (ต้นน้ำ)

กรรมการ
ศิษย์เก่าสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

cb1f687cecfe1e225053d273ea585f272_40594260_220123_7

ธัญวรรณ แก้วล้วน (ทราย)

กรรมการ
ศิษย์เก่าเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

cb1f687cecfe1e225053d273ea585f272_40594260_220123_6

เมวิการ์ จิโรจน์มนตรี (เมวี่)

กรรมการ
ศิษย์เก่าเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

cb1f687cecfe1e225053d273ea585f272_40594260_220123_5

นายสุกิจ เนาวรัตน์ (กราฟ)

กรรมการ
ศิษย์เก่าเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์

cb1f687cecfe1e225053d273ea585f272_40594260_220123_16

อ.ดร.เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์ (เอก)

ที่ปรึกษาประธานและกรรมการชมรม
ศิษย์เก่าเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

  • Tab Title 1
  • Tab Title 2
  • Tab Title 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Our Vision

Fitness tracking platform for everyone.

Diam vestibulum tristique non purus velit dictum vel aliquam id egestas odio tortor volutpat nulla varius aliquam vulputate commodo mus volutpat pretium, quam hendrerit enim aliquam nisl imperdiet.

People First

Eget amet viverra in sem dui vel netus sit condimentum amet nisl sit interdum porttitor id.